Website Henk Gols googleb22ff19820e4ba6e.html

Uitvaart

Allen staan

De gestorvene wordt binnengedragen.

Eng Klee Engel van de hoop


openingswoorden

+ In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen.

De dood van N. heeft ons hier bijeengebracht.
Wij willen haar naam gedenken voor Gods aangezicht
en bidden om troost en kracht.

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.


gebed van toenadering
(tussen Hemelvaart en Pinksteren)

Gij,
die bij ons zijt weggegaan
maar om terug te komen,
heer van de vreugde,
zie ons verdriet,
heer van de vrede,
zie ons woest en ledig,
wij komen tot u,
moge uw licht
ons beschijnen,
zoals het haar verlicht
die wij voorgoed
moeten loslaten,
laat ons niet los nu,
troost ons —
in eeuwigheid.
Amen.

Allen zitten.


gedachtenis

psalmgebed

schriftlezing

overdenking


dankzegging en voorbede

Gezegend zijt Gij,
Heer onze God, koning der wereld,
omdat Gij onze naam roept,
omdat Gij ons
uit leegte en dood
tevoorschijn roept.

Hoor ons dan
als wij tezamen bidden.

Zie deze lieve dode
en zie ons
die haar los moeten laten.

Aan U — want aan wie anders? —
vertrouwen wij toe
deze mens die zo vanzelfsprekend
bij ons hoorde
en ons bestaan rijk heeft gemaakt,
deze levensgezellin,
vriendin en goede buur,
zuster in het geloof.

Nu wij haar los moeten laten
en er niet meer voor haar kunnen zijn,
bidden wij:
roep haar
naar uw leven,
berg haar in uw licht.

En voor onszelf bidden wij,
dat zij een goede plek
krijgt in de dagen van ons leven,
dat haar gedachtenis
ons tot zegen zal zijn.


Gij, Christus,
alfa en omega,
begin en eind,
gij die gestorven zijt
en toen
de eeuwen bent doorgegaan,
die leeft en toekomst heeft
veel meer dan wij,

gedenk ons in uw koninkrijk —
waarom wij U bidden
met de woorden
die Gij zelf ons
geleerd hebt:

onze vader


Allen staan

uitgeleide

Wees ons genadig, o God,
naar de menigte van uw barmhartigheden.

Om Gods ontferming,
om het koninkrijk der hemelen
en de vergeving van de zonden,
bidden wij U, Christus.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

N., waar ga je heen,
zo stil en licht,
jouw Heer achterna?
Moge de Eeuwige,
die jou doorgrondt en kent
en jouw hart peilt,
jou in zijn armen sluiten
en jou bekleden met zijn heil.

Kom, gezegende, beërf het koninkrijk,
kind van God, keer terug naar het huis van de Heer.

Laat, o Christus, deze zuster die gestorven is
samen met al uw heiligen wonen in uw vreugde.

Aan de Eeuwige, gezegend zij Hij,
vertrouwen wij toe
N.
Met het water waarmee zij
gedoopt is,
opdat zij léven zou,
besprenkel ik haar lichaam:
alles van haar,
haar leven en haar sterven,
verbinden wij met de belofte
die ons is toegezegd
dat alle dingen nieuw zullen worden.

Besprenkeling met water uit het doopbekken, drie maal.

Zo zegen ik het lichaam van deze lieve dode
+  in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Geef haar, o Heer, de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij ruste in vrede.
Amen.


zegen

Zo dan geven wij N. uit handen.
Mogen onze gebeden haar vergezellen.

+ Zegene en behoede ons…
Amen.


De gestorvene wordt uitgedragen