googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Vrome Kerst / Fromme Weinacht

Tweeëndertig  jaar lang ben ik in kerkelijke kerstvieringen voorgegaan. Vijf en een half jaar niet: dat was toen ik als zendingspredikant hoog in de Boliviaanse Andes woonde en werkte. Mijn werk bestond toen vooral uit het geven van cursussen in de hoofdstad La Paz en in indiaanse dorpen in het hoogland. Voorgaan in kerkdiensten deed ik ook wel, maar minder, en niet één keer met Kerst.

bol1992 1224 - versie 2

Een mooie herinnering uit die jaren is dat we thuis in La Paz kerstavond vierden met goede vrienden, onder wie Dorothee Sölle en haar partner Fulbert Steffensky. Dorothee († 2003) kwam regelmatig naar Bolivia, omdat haar dochter Caroline er als arts onder de arme indiaanse bevolking werkzaam was (en is).

We lazen het kerstevangelie en zongen kerstliederen in verschillende talen. Dorothee was een felle, kritische theoloog, politiek geëngageerd, links, feministisch, anti-burgerlijk, voortdurend op de bres tegen onderdrukkende systemen in kerk en samenleving. Juist zij bleek zeer te houden van ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ van Paul Gerhard, een lied met een mystiek-piëtistische inslag, op de bekende melodie van Bach. De Duitstaligen zongen het lied uit het Evangelisches Kirchengesangbuch, de aanwezige Nederlanders zongen de bewerking van Jan Wit, ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer’ (gezang 141 uit het Liedboek voor de Kerken). Na drie coupletten waren de Nederlanders klaar, de Duitsers bleken er nog zes te gaan te hebben. Die resterende zes coupletten vormden voor Jan Wit een onmogelijke overmaat aan tederheid en innigheid rond de kribbe. Maar Dorothee was verontwaardigd dat ze in het Nederlandse liedboek geen plek hadden gekregen. Voor haar, vrouw op de barricaden, bleek het geloof een innig vrome kern te hebben.

Die twee kanten van haar vind je terug in haar laatste en, volgens kenners, meest rijpe boek Mystik und Widerstand uit 1997 (Mystiek en verzet, Baarn, 1998). Vrome innerlijkheid was voor haar een bron van hoop en verzet.

Na afloop van de Kerstavond thuis, gingen we naar de kerstnachtmis van de broeders augustijnen, die een kerk hadden (en hebben) in een van de indiaanse wijken van La Paz. Vóór in de kerk stond een kribbe met een echte, indiaanse baby. Christus te midden van de armen.


Henk Gols

Column in het december-nummer (2014) van het Nijmeegse protestantse kerkblad Over en Weer.Übersetzung aus dem Niederländischen: Dorothea Schokking:


Fromme Weinacht

32 Jahre lang habe ich als Pfarrer Weinachtsmessen gefeiert. Fünfeinhalb Jahre lang nicht, in denen ich als Missionspfarrer hoch in den Bolivianischen Anden wohnte und arbeitete. Meine Arbeit bestand damals vor allem darin, Kurse in der Hauptstadt La Paz und indianischen Dörfern im Hochland zu geben. Gottesdienste gestaltete ich zwar auch, jedoch weniger oft, und nicht ein einziges Mal zu Weinachten.

Eine schöne Erinnerung aus diesen Jahren ist, dass wir zu Hause zusammen mit guten Freunden Weinachten feierten, worunter sich auch Dorothee Sölle und ihr Mann Fulbert Steffensky befanden. Dorothee († 2003) war regelmässig in Bolivien, da ihre Tochter Caroline dort als Ärztin für die arme Bevölkerung arbeitete (und noch arbeitet).

Wir lasen das Weinachtsevangelium und sangen Weinachtslieder in verschiedenen Sprachen.

Dorothee war eine kämpferische, kritische Theologin, politisch engagiert, links, feministisch, anti-bürgerlich, ständig unterwegs im Kampf gegen Systeme der Unterdrückung in Kirche und Gesellschaft. Ausgerechnet sie liebte “Ich steh’an Deiner Krippen hier” von Paul Gerhardt sehr, ein Lied mit mystisch –pietistischem Einschlag, mit der bekannten Melodie von Johann Sebastian Bach. Die Deutschsprachigen sangen das Lied aus dem Evangelische Kirchengesangbuch, die anwesenden Niederländer sangen die Bearbeitung von Jan Wit “Ik kniel aan uwe kribbe neer” ( Gesang 141 aus dem ‘Liedboek voor de Kerken’). Nach drei Strophen waren die Niederländer fertig, während die Deutschen noch sechs vor sich hatten. Diese sechs Strophen hatten wohl für Jan Wit eine unmögliches Übermaß von Zärtlichkeit und Innigkeit an der Krippe enthalten. Dorothee jedoch war entrüstet darüber, dass sie im niederländische Gesangbuch keinen Platz bekommen hatten. Für sie, Frau auf den Barrikaden, hatte der Glaube offensichtlich doch einen innig frommen Kern behalten.

Diese zwei Seiten von ihr findet man in ihrem letzten und Kennern zufolge reifsten Buch “Mystik und Widerstand” 1997 (Mystiek en Verzet, Baarn, 1998). Fromme Innerlichkeit war für Sie eine Quelle von Hoffnung und Widerstand.

Nach dem Weinachtsabend zu Hause gingen wir in die Christmette der Augustinermönche, die in einem der indianischen Viertel von La Paz eine Kirche hatten (und haben). Vorne in der Kirche stand eine Krippe mit einem echten, indianischen Baby. Christus inmitten der Armen.