googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Doop

Van een kind
Maranathakerk, mei 2016


Na de opening van de dienst worden de doopouders en doopgetuigen, met de dopeling, naar de doopvont geroepen.
Naast de doopvont brandt de paaskaars. De doopvont wordt gevuld met water.


Inleiding

Hier staan wij bij de doopvont, sprankelende bron, put geslagen naar het levende water: het water van de Rode Zee en van de Jordaan, doopwater van dood en verrijzenis, dat reinigt en nieuw maakt. Door alle eeuwen en door onze dagen stroomt de beek van God. Uit deze waterbron worden wij opnieuw geboren.


Presentatie

N. en N. zijn met hun kind,  samen met de doopgetuigen N en N., naar Gods huis gekomen.

voorganger tot de ouders:
Wat is jullie vraag?

ouders:
- Dat ons kind de doop ontvangt.

voorganger
Met welke naam zal jullie kind gedoopt worden?

ouders
- N.

voorganger
Moge de naam van dit kind geschreven staan in de palm van Gods hand.


Afwending en toewending

Christus roept ons uit het duister naar het licht. De doop is ons antwoord op zijn roepen.
Daarom vraag ik de doopouders en doopgetuigen,
en u allen die hier bent samengekomen
om getuigen te worden van de doop van N.
en ook uw eigen doop te gedenken:

Wilt u zich afkeren van al wat kwaad is
en Gods goede wil weerstaat?
En wilt u zich toekeren naar Christus
en naar zijn Rijk dat komt?
- Ja, dat wil ik.


Het teken van het kruis

De voorganger maak op het voorhoofd van de dopeling het kruisteken

Nu is jouw leven getekend met Christus.
Moge hij jouw kracht zijn.
Moge jij hem trouw zijn.


Doopgebed

Laat ons bidden.

God,
ooit werd uit het diepe water
de aarde geboren.
Ooit werd Noach in de ark
uit de grote vloed gered.
Ooit trokken de kinderen van Israël
door het water van de Rode Zee en van de Jordaan.
Ook Jezus is gekomen naar het water —
het Jordaanwater dat ons scheidt
van het beloofde land.
De afgrond heeft hij overbrugd:
hij is ons vol vertrouwen
voorgegaan naar de overkant.
Wij bidden: laat voor N.
dit water zijn
als dat water waardoorheen
die anderen gingen
en waarin onze Heer
tot in dodelijke diepte is afgedaald.
Zend over dit water
uw heilige adem,
opdat zij die erin gedoopt wordt
met Christus opstaat
tot nieuw leven.
Amen.


Belijdenis van het geloof

Belijden wij dan
met allen die gedoopt zijn
en in verbondenheid met heel de Kerk:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,
  onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius
  Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.


Doop en handoplegging

N,
ik doop je
in de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.

De voorganger zalft het het voorhoofd van de dopeling met heilige olie
en legt haar de hand op

Ik zalf jouw hoofd
met de olie van de vreugde,
met de dauw van het beloofde land.
Bekleed je met Christus!
Effata! ga open
voor de stem
die jou roept
tot het waarachtige leven.

De diaken ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars en overhandigt die aan de doopouders

N,
ontvang het licht van Christus.


Aanvaarding

voorganger
Zo is de naam van dit kind verenigd met de Naam van de drie-enige God.

tot de ouders
N. en N., willen jullie je dochter ontvangen als een kind van God
en je door haar aanwezigheid in jullie huis laten sterken in het geloof?
En willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

ouders
- Ja, dat willen wij.

tot de doopgetuigen
N. en N.,
wil je aan N. je vertrouwen en nabijheid schenken
en haar ouders ondersteunen,
zó dat zij leert wat geloven is en hopen en liefhebben?

doopgetuigen
- Ja, dat willen wij.


Verwelkoming

Gemeente, draag N. in uw gebeden en ga met hen het pad dat naar het leven voert, de weg naar de komende wereld, Gods koninkrijk. 

allen
Welkom, kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden
.

De vrede van de Heer zij altijd met U.
En met uw geest.


Lofzang

Nu volgt de dienst van Schrift en Maaltijd