googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Rondom het sterven

img022

Uitgeleide

Hoor, Israël,
de Eeuwige is onze God,
de Eeuwige is één.

Wees ons genadig, o God,
naar de menigte van uw barmhartigheden.

Om Gods ontferming,
om het koninkrijk der hemelen
en de vergeving van de zonden,
bidden wij U, Christus.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Jan, broeder, waar ga je heen,
zo stil en zonder groet?
Moge de Heer,
die jou doorgrondt en kent
en jouw hart peilt,
jou in zijn armen sluiten
en jou bekleden met zijn heil.

Een tafel richt Hij voor jou aan
in het aangezicht van wat jou benauwt,
Hij zalft jouw hoofd met olie,
jouw beker vloeit over.

Met heilige olie wordt het hoofdeinde van de kist met het kruis getekend.

Kom, gezegende, beërf het koninkrijk,
kind van God, keer terug naar het huis van de Heer.

Laat, o Christus, deze broeder die gestorven is
samen met al uw heiligen wonen in uw vreugde.

Aan de Eeuwige, gezegend zij Hij,
vertrouwen wij toe …
Met het water waarmee hij
gedoopt is,
opdat hij léven zou,
besprenkel ik zijn lichaam:
alles van hem,
zijn leven en zijn sterven,
verbinden wij met de belofte die wij hebben gehoord,
dat alle dingen nieuw zullen worden.

Besprenkeling met water uit het doopbekken, drie maal.

Zo zegen ik het lichaam van deze lieve dode
+  in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Geef hem, o Heer, de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hem.
Dat hij ruste in vrede.
Amen.Gedachtenis, een jaar na het sterven
Op 29 september, de dag van ‘Michaël en alle engelen'

o God,
hier staan wij bij het graf
van onze lieve Jan,
die vorig jaar
op deze dag
door uw engelen
is omhoog gedragen
naar U.
Hij vertrok
zonder ons
nog te kunnen groeten,
maar wij weten hem
veilig in uw vrede.
Wij missen hem,
maar danken U
dat hij
zovele jaren
in ons leven
aanwezig was,
zó dat wij
hem niet kunnen en willen
vergeten.
Ontferm u over ons,
want het valt ons niet licht
onze liefsten
te moeten missen.
Mogen uw engelen
ons geleiden
door dit leven
en eenmaal
naar U—
zo bidden wij
door Christus onze Heer.